آرشیف عکس

آرشیف عکس

تصویر/ تهداب گذاری پروژه بازسازی تنگه تاشقرغان

دومین کنفرانس انکشاف ارزش های زنجیره ی مرغداری شمال و شمال شرق افغانستان

تصاویر