ادامۀ سرگشاده به برادران مبارزوسروران گرامی !

ادامۀ سرگشاده به برادران مبارزوسروران گرامی !

قسمت اول

بهاء الدین ضیائی – هالند 
تاریخ نشر : پانزدهم ثور سال ۱۳۹۵

وقت آن رسیده است که برادران، همانگونه که درطی یک دهه با الهام از دستورات وفرائض الهی، با دست خالی وقلبی پُرازعشق وایمان به میدان آمده وبا تکیه بر پروردگار ودر پیوند ورابطه وحمایت بلادریغ مردم مؤمن وایثارگرخود بزرگترین ابرقدرت جهان را ازپا درآوردند، امروزودراین مقطع حساس وبحرانی کشوروجهان هم ……که فساد وبی بندوباری، طغیان وتجاوز، سد شکنی وبغاوت بیداد می کند وجهان به یک جنگلی تبدیل شده است که کسی قادربه مهارآن نیست، ایجاب می کند که دست روی دست نگذاشته ودرانتظاراین ویا آن مرد ونامردی که با پول های باد آورده وحرام به تجارت وعیاشی مصروف اند ویا آنهائی که به گوشه ها خزیده و درانتظارفرصت اند و یا آنهائی که درزد وبندهای موجود منطقه وجهان تحت تأثیرنفس وهوا وشیطان قرارگرفته، همه عهد پیمان وهدف ومرام وقول وقرار را فدای اهداف پست مادی گردانیده وبحال زارکشوروفرزندان ایثارگروفداکارش لحظۀ نمی اندیشند ونمی دانند که این اوضاع آشفته اگربه همین منوال ادامه پیداکند نه تنها دامن آنها ودامن کل کشوررا فراخواهد گرفت که علاوتاً ، قبل ازهمه به سراغ همۀ آنهائی خواهد رفت که دراین بحران موجود سهیم بوده ویکی ازعوامل بحران بحساب می آیند.

رفتم که خارازپا کشم محمل نهان شد ازنظر + چندی بدوغافل شدم صد ساله راهم دورشد

ازهمۀ برادران بدون استثناء دردمندانه تقاضا می نمایم که اوضاع موجود کشوروجهان را به دقت ارزیابی نموده، همه دست در دست یکدیگرداده بدون مرزبندی های قومی، نژادی، مذهبی وگروهی، تعصبات را کنارگذاشته بفکرراه حلی به این بحران موجود کشورگردند. این تشتت و پراکندگی، این اختلاف ونفاق، این حالت یأس وبی تفاوتی، خیلی خطرناک ووحشتناک است. این اوضاع نا بهنجار را دشمنان دین و وطن وآن دست های مرموزوکثیف وخائنی ایجاد کرده اند تا کشوررا به نابودی کامل روبروسازند. ولاتهنوا ولاتحزنوا ….. سورۀ آل عمران: ۱۳۹ « واگرمؤمنید، سستی مکنید وغمگین مشوید که شما برتراید.»

به همه فرزندان دلسوز وصدیق کشور، و به همه پیروان راستین اسلام و به همه آن کسانی که ازجوانی تا پیری درخدمت دین ووطن بوده اند ومانند شمع برای استقلال و آزادی کشورسوخته اند وهیچ هدفی جزسربلندی وترقی دین و وطن نداشته اند ازهمه میخواهم تا دوریک محور( اسلام ) جمع شوند، خود را سازماندهی کنند، ومانند یک سپاهی (عالم ودانشمند، مؤمن وپرهیزگار، حلیم وبردبار، صبورومتحمل، شریف وبزرگوار) درخدمت دین ووطن قرار بگیرند.

امروزدنیا را سازمانها اداره می کنند. هرجائی که سازماندهی ونظم وتشکیلات است، مؤفقیت وپیشرفت است. درغیرآن اگربه هزاران وملیونها انسان موجود باشند اگرچه دارای هدف واحد و فکرواحد هم باشند، اما اگرسازماندهی وتشکیلات نداشته باشند، هیچ چیزندارند، واگرمثل ما، نه فکرواحد ونه هم هدف واحد داشته باشند همین است که امروزشاهد آن هستیم.

دردنیای که گروهها وسازمانهای منظم ومتشکلی را ازپای درمی آورند وکشورها وقدرتها وامپراتوری هایی قدرتمندی را سرنگون میسازند، چگونه افراد پراگنده وبدون طرح وبرنامه خواهند توانست به این وضعیت ادامه بدهند، اگرچه تعداد شان ازملیون ها هم تجاوزکند.

ما بیاد داریم، که تقریباً چهل سال قبل، وقتی صبحگاهان ازخواب بیدارشدیم دراطراف خود همه چیزرا دگرگون یافتیم، گروهی انگشت شمار، سرنوشت یک دولت را دردست گرفتند، ونه تنها یک دولت را بلکه جامعه ومنطقه وجهان را متحول وحیران ساختند. وسپس دیری نپائید که بازهم تعدادی انگشت شماردست بکارگردیده وآنگونه اوضاعی را برکشورحاکم گردانیدند که درظرف چند روز، کشوربه یک ماتمکده وماتمسرای تبدیل گردید ودرنتیجه هزاران نفرزندان وصد ها وهزاران نفراعدام وملیون ها نفرآواره گردیدند. تا بکی غفلت وتکرارماجرا های وحشتناک . (ادامه دارد)

اشتراک گذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *