آرشیو ماهانه - ثور ۱۳۹۶

ادامۀ سرگشاده به برادران مبارزوسروران گرامی !

قسمت اول بهاء الدین ضیائی – هالند  تاریخ نشر : پانزدهم ثور سال ۱۳۹۵ وقت آن رسیده است که برادران، همانگونه که درطی یک دهه با الهام از دستورات وفرائض الهی، با دست خالی وقلبی پُرازعشق وایمان به میدان آمده وبا تکیه بر پروردگار ودر پیوند ورابطه وحمایت بلادریغ مردم مؤمن وایثارگرخود بزرگترین ابرقدرت جهان را ازپا درآوردند، امروزودراین مقطع حساس وبحرانی کشوروجهان هم ……که فساد وبی بندوباری، طغیان وتجاوز، سد شکنی وبغاوت بیداد می کند وجهان به یک جنگلی تبدیل شده [...]

نامۀ سرگشاده به برادران مبارزوسروران گرامی !

قسمت اول بهاء الدین ضیائی – هالند تاریخ نشر : پانزدهم ثور سال ۱۳۹۵ وقت آن رسیده است که برادران، همانگونه که درطی یک دهه با الهام از دستورات وفرائض الهی، با دست خالی وقلبی پُرازعشق وایمان به میدان آمده وبا تکیه بر پروردگار ودر پیوند ورابطه وحمایت بلادریغ مردم مؤمن وایثارگرخود بزرگترین ابرقدرت جهان را ازپا درآوردند، امروزودراین مقطع حساس وبحرانی کشوروجهان هم ……که فساد وبی بندوباری، طغیان وتجاوز، سد شکنی وبغاوت بیداد می کند وجهان به یک جنگلی تبدیل شده [...]