آرشیو ماهانه - دلو ۱۳۹۵

مکثی بر تلفات افراد ملکی بروایت دفتر یوناما

نوشته : عبدالقدیر ( اعلم ) هر چند منبع ومراجع سنجش میزان افراد مبتلا به فقر ویا محرومیت اطفال از مکتب ومدرسه ویا ارقام زنان محروم از حقوق اولیه وابراز نظر سنجی ها پیرامون محبوبیت ومقبولیت مسئولین دولت واعضای پارلمان در زیر سایه حکومت هیچکدام معیاری وقابل اعتبار نیست اما ثبت وراجستر تلفات افراد ملکی که از سال ۲۰۰۹ بدینسو از طرف دفتر یونا ما ثبت وراجستر شده فقط در ساحه دولت بواقعیت قرین است. همینکه نام یک مقطع از [...]

جایگاه هویت ها در گفتمان اسلامگرایی معاصر

خواجه بشیر احمد انصاری جنبش اسلامگرایی معاصر مسئولیت دارد تا پرسش هایی را پاسخ دهد که از سالها بدینسو مطرح بوده و پاسخ می طلبند. یکی از این پرسشها نقش هویت های طبیعی در گفتمان اسلامگرایی معاصر می باشد. مراد نویسنده از گفتمان در این مقال، فضای ذهنی و روانی مسلط و زبان خاصی است که منسوبان به جنبش اسلامگرایی در این هشت دهۀ اخیر با آن سخن گفته اند. پرسش اساسی این است که آیا جنبش های اسلامگرایی طرحی برای [...]