فعالیت های اجتماعی

 


 دید گاه اجتماعی وفر هنگی


 1. دیدگاه فرهنگی واجتماعی جمعیت اسلامی افغانستان، بهتر سازی تر بیت جسم وجان مردم با رویکرد های آتی است.
 2. ایجاد بیمه های صحی واجتماعی بخاطر ا حیای حس إعتماد به زندگی.
 3. وضع قانون جدید کار وکار فرما وتضمین حق تقاعد وباز نشستگی..
 4. دفاع از حقوق کارگران، دهقا نان ، صنعتگران، پیشه وران، هنر مندان در مسير ايجاد عدالت اجتماعي
 5. تنظيم روابط کارگر و کارفرما در کليه بخش هاي صنعت ، کشاورزي ، تجاري و خدماتي .
 6. تلاش براي تامين مسکن، کار ، بيمه در سطوح مختلف خصوصا صحت.
 1. گسترش فرهنگ نوانديشي در همه زمينه ها یعنی شکستن ساختار های مدیریتی کهنه ونگاه نو به آینده.
 2. برابري همه شهروندان افغان در برابر قانون بدون استثناء و ايجاد فرصت هاي برابر در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و نيز فرهنگي .
 3. گسترش فرهنگ تحمل وهمگرائی در میان شهروندان وتقويت هويت اقوام .ملیت های ساکن کشور در راستاي صيانت از هويت ملی .
 4. تلاش بخاطر تحکیم بنیاد خانواده و تعین حقوق ما هیانه برای اطفال خانواده های کم بضاعت وزدودن آسیب‌های اجتماعی از طریق ایجاد زمینه‌ برای ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل و ورفع تهدید ها و خشونتها .
 5. توجه ويژه به آموزش و پرورش اطفال وجوانان بخاطر اصلاح وتغییر کنش ها ومنش هايیکه مانع تکامل ملي و آراستن نسل هاي جديد به زیور آگاهي ؛ دانايي و معرفت مدرن وپیشتاز میشود. ۱۲
 6. توجه جدی به حفظ آثار باستانی ، احيای موزيم ها و آرشيف ملی و ايجاد موزيم ها ی جدید در مرکز وولایات، بخاطر معرفی بیشتر فرهنگ پربار و تاريخی کشور.
 1. احترام به سنت هاي ارزنده ديني و ملي و پاسداري از ادبيات و هنرهاي اين مرز و بوم و تقويت و ارتقاء جايگاه هنرمندان در کشور.
 2. توجه به جايگاه ورزش به عنوان عامل نشاط وسلامت روحي  وجسمی شهروندان. وبا اشتراک در مسابقات بین المللی من حیث عامل  معرف شخصیت اخلاقی واجتماعی افغا نها در جهان.
 3. زمینه سازی بخاطر جذب نخبگان علمی در داخل وجلو گیری از فرار مغزها به خارج
 4. کمک به دولت برای حل مشکلات مردم بخصوص خدمت به محرومان . و تحقق عدالت اجتماعی در همه سطوح و عرصه‌ها برای همه شهروندان  واحیائی فر هنگ کار های داو طلبانه در جهت نظافت شهر وکمک به نیاز مندان
 5. احيا و توسعه کتابخانه های عامه و ساير مراکز علمی و فرهنگی در مرکز وولايات کشور
 6. مواظبت و غمخواری از بازماندگان شهدا ، سالخوردگان ، بيوه ها ، يتيمان  با حمایت مالی و کار یابی
 7. توجه به حفظ محيط زيست و جلوگيری از عوامل تخريب کننده آن با استفاده از تجارب علمی جوامع پيشرفته دراين راستا
 8. قطع کمک های اقتصادی انفرادی افراد ونهاد ها ئیکه مالیات شان بطور شفاف پرداخته نشده..

دیدگاه در مورد حل بحران مهاجرت:
دیدگاه من این است که نسبت تبعیض گسترده در کشور حس وطندوستی وباقی ماندن در کشور ضعیف شده وهر کس در تلاش یافتن سایه عدالت بدون تبعیض است که فعلا کشور ما فاقد آن است.ما اول باید زمینه های حس وطندوستی را من حیث جژء از ایمان نها دینه سازیم وبعد طرح های سازنده بخاطر عودت مهاجرین.در تفاهم با وزارت داخله ،شهر سازی، صحت ومعارف مطرح سازیم.طوریکه حین عود ت .سر پناه ووسائل زندگی آماده باشد تا جوانا بکار ، موی سفیدان در شورا ها واطفال به مکاتب وخانم ها به کار های شایسته جذب شوند وفکر کنند برای زندگی امیدی هست..