عضویت

شـــرایط عضویت :

 1. إ حترام به دین مبین اسلام،

 2. تابعیت جمهوری افغانستان.

 3. التزام به قانون اساسی .

 4. فهم زبا نهای رسمی کشور وتکلم حد أقل به یکی از آنها ( فارسی و پشتو )

 5. داشتن سن مکلفیت ویا بالای هژده سال.

 6. محروم نشدن از حقوق مدنی بجرم ارتکاب جنایت..

 7. پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه بمثابه اصول انضباطی وتشکیلاتی حزب.

 8. پرداختن حق العضویت .

 9. عدم عضویت در سایر تشکل های سیاسی.

 10. نداشتن تبعیض مذهبی، قومی وجنسیتی.


  برای معلومات ویا عضویت با ایمیل ذیل در تماس شوید!
  info@islamic-jamiat.com