سیاست داخلی و خارجی

فشرده ای دیدگاه ها ورویکرد های جمعیت اسلامی افغانستان


 

اول دیدگا ه سیاسی  وامنیتی :دیدگاه جمعیت اسلامی افغانستان در مورد سیاست وامنیت داخلی :

 • حاکميت نظام مردمسالار ديني در پرتو مديريت مبتني بر تفکر اسلامي، اینکه حاکمیت مطلق از آن خدا وانسان خلیفه  وجا نشین خدا در روی زمین است.
 • اعتقاد به پیوستگی دین و سیاست و ودادن تقدم بر اصول واحکام دین در نظام جمهوری.
 • دفاع از آزادي بیان حقوق بشر  دموکراسی در چوکات قانون اساسی وقوانین نافذه کشور.
 • دفاع از حقوق مشروع زنان به مثابه شهروندان فعال وموثر در تکامل وپیشرفت افغانستان. و پذیرش اصل نقش آفرینی آنها در عرصة مدیریت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی کشور بر اساس موازین اسلام.
 • انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق بر گزاری انتخابات آزاد ودادن آگاهی برای مردم درین زمینه.
 • تنظیم قانون شهروندی وتنظیم شرائط اسکان مطابق مفاد مادۀ قانون اساسی.
 • اعتقاد به استقلال کا مل قوی سه گانه بویژه قوه قضاييه وتلاش بخاطر گسترش فر هنگ پاسخگوئی این قوا و طرح انتقادهای سازنده ،واقع بینانه وآسیب شنا سانه از ارکان سه گانه وحفظ حرمت شان.
 • این که انسان صرف نظر ازجنسیت، عقیده، رنگ وهرگرایش دیگری، به پیشگاه خداوند متعال یک مخلوق گرامی است.
 • احترام به تمام اقوام مذاهب وادیان  مردم افغانستان بمنظور تحقق وفاق ملی.
 • تا مین امنیت ملی و ظیفه تمام ملت است.در کشف ودفع عوامل خطر وراپور دهی وهم اهنگی با نیرو های امینتی.
 • اجرای دورۀ مکلفیت عسکری یکساله بخاطر دفاع از استقلال وحاکمیت ملی وتمامیت ارضی من حیث وجیبه ملی.
 • باز نگری مرز بندی های تشکیلات واحد های اداری به منظور رفع مشکلات اداری،امینتی ، اجتماعی و اقتصادی.
 • اینکه تأمین امنیت ونظم عامه  در گرو مشارکت ملی و همکاری بلا استثننا همه اتباع کشوروتوسعه متوازن ملی ممکن است.
 • اعتقاد به پیوستگی عناصر امنیت ،عدالت ،حاکمیت قانون ، توسعه ورفاه اجتماعی.
 • توزیع سند هویت وتنظیم قانون ثبت نوزادان و وفیات از اولویتهای سیاست داخلی جمعیت اسلامی افغانستان است

دیدگاه سیاست خارجی:

 • دا شتن سیا ست مثبت، فعال وحفظ أصل احترام متقابل با تمام کشور های جهان در روشنی احکام ایه ۸ سوره ممتحنه.
 • احترام به تمام میثاقها وپیمانهائی بین المللی ومیثاقهائیکه از طرف دولت جمهوری افغانستان تأئید شده باشد.
 • پیگیری سیاست تنش زدایی در منطقه وجهان بر بنیاد اصل الصلح خیرً.ودفاع از صلح و خلع سلاح جهاني در مسير تحقق جهان خالی از جنگ وخشونت و سلاح اتمی.
 • جلو گیری از تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی و دیگر شئونات کشور .
 • تلاش در جهت تحقق مصالح ،ا و منافع ملی کشور با جهت دهی سالم سیاست خارجی.