تشکیلات مرکزی

jamit2

      تشکیلات مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان 

معاونیت مالی اداری     <<— —      رهبر جمعیت اسلامی افغانستان    ——>   معاونیت سیاسی

  کمیته های اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان

۱- کمیته سیاسی          ۲ – کمیته تنظیم و تشکیلات          ۳- کمیته مالی و اقتصاد
۴ – کمیته سازمان های اجتماعی و جوانان    ۵ – کمیته تنظیم امورزنان   ۶- کیمیته آموزش و پرورش
۷-کمیته ورزش و جوانان       ۸-کمیته دفاع و عدل        ۹- کمیته فرهنگی و تبلیغات   ۱۰- دارالانشاً

شورایی اجراییه جمعیت اسلامی افغانس
     شورایی رهبری جمعیت اسلامی افغانستان