اقتصاد

logo

دید گا های اقتصادی

 • دیدگاه ما بخاطر بالندگی اقتصاد وشکوهمند سازی کشور وتأمین عدالت بر اصول ذیل استوار است..
 • احترام به مالکیت فردی تا وقتیکه منفعت اجتماع متضرر نشود.
 • دفاع از سیستم اقتصاد مختلط و کنترول شدید قیم .ومبارزه علیه فساد واحتکار وسود جوئی غیر قانونی.
 • تعمیم واجبار مالیات در تمام عرصه ها. وکمک به نیاز مندان جهت جلو گیری از ایجاد شکاف طبقاتی.
 • طرح استراتیژی توسعه ملی جهت کار آفرینی ورشد تولیدات داخلی تا سر حد خود کفائی..
 • حمایت از بخش تولیدات خصوصی با سهم سوبسیدی دولت وحفظ نرخ بازار.
 • حفظ ارزش پول ملي و کنترول نرخ ارز و جلوگيري از کسر بودجه ملی.
 • سر مایه گزاری بر استعداد هائیکه ابتکار اختراع وتولید را دارند.
 • توجه به زراعت ومالداری وتبدیل ان به صنعت وبلند بردن کیفیت تولید.
 • جهت دهی علمی بر نامه های اقتصادی کشور بمنظور استفاده مؤثر از سر مایه های ملی و حمايت از انحصار وکنترول دولتی برمنابع طبيعی کشور.
 • حمايت از برنامه مدرنيزه ساختن سيستم بانکی کشور و توسعه شبکه خدمات بانکی معاصر.
 • توجه به انکشاف متوازن اقتصادی همه مناطق کشور از طريق طرح و تحقق برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت. یعنی تا ئید از بر نامه های شورا های همبستگی ومیثاق شهروندی
 • حمايت از طرح آباد ساختن زمين ها با استفاده از زمين های باير و لامزروع و توزيع آن به قيمت مناسب برای دهقانان بی زمين ، کم زمين ، کوچی ها وتشویق کوچی ها به گزینش مسکن دایمی.