اساسنامه و مرامنامه

jamit2

بسم الله الرحمن الرحیم
جمعیت اسلامی  افغانستان

نگاه نوبه جمعیت اسلامی افغانستان

جمعیت اسلامی افغانستان بمثابه حرکت سیاسی پرسابقه ، مقتد رواثر گزار در حیات سیاسی کشورافتخار مبارزات  مسالمت آمیز سیاسی، جهاد مسلحانه علیه تجاوز، تجربۀ حکومت داری، مبارزه علیه خشونت، بی عدالتی وفساد را  در کار نامه های سیاسی خود دارد. این حزب بر حسب نیاز زمان وضرورت مبرم جامعه بخاطر مبارزه علیه ظلم، ستم، بیعدالتی وتلاش جهت اقامه حکومت عدل الهی شکل گرفت ودر قلب پر تپش آ سیا رسالت عظیم وبزرگ انسانی واسلامی خودرا را ایفا وتا هنوز با قامت رسا در پیشا پیش تمام حرکت های سیاسی قرار دارد . این نهضت بزرگ در مسیر مبارزات سیاسی  وجهاد پر افتخار ملت مسلمان افغانستان بهترین فرزندانش را به قربانگاه فرستاد و امروز هم  نخبگان وفرهیختگان نامداری را در سر تا سر کشور  با خود دارد که من حیث نهالان پر بار دبستان  نهضت اسلامی بار سنگین دفاع از مقدسات دینی ونوامیس ملی را بر دوش دارند..

حزب ویا جریان سیاسی بمثابه ما شین مدیریت نیاز به پاک سازی وباز سازی دارد تا در مقاطع مختلف زمانی پا سخگوئی نیاز های جوامع بشری باشد، از آنجا ئیکه جمعیت اسلامی افغانستان حیثیت ما شین سیاسی را دارد از باز سازی وباز نگری بی نیاز نیست لذا تصمیم بر آن شد  تا ساختار تشکیلاتی واساسنامه  ومرامنامه آن در هم آهنگی با خواستها ونیاز های عصر حاضر با ز نگری وتنظیم گردد.انگیزۀ وجودی هر حزب پاسخگوی به نیاز های جامعه در عرصه سیاسی اجتماعی واقتصادی شهروندان کشور در ادوار واعصار مختلف است، کشوریکه با بازوان پر توان و متحرک جوانان بیدار با اندیشه های نو و آینده نگر نیاز دارد تا بتوانند  مام میهن را از محتاجی و نیاز مندی دیگران بی نیاز و ملت را همچنان با غرور و سر فراز نگهدارد، آنجا ست که افغانستان موقعیتش را منحیث مام میهن در میابد  و فرزندان  در آغوش گر مش با اطمینان آرامش گرفته از فرار مغز ها و نیرو های کار که عامل اصلی پیشرفت و تکامل است جلو گیری بعمل می اید.

جمعیت اسلامی  افغانستان با رویکرد بهره  گیری از تجربیات مثبت و کار گیری  پتانسیل‌های انسانی، هم اندیشی و همگرایی نیروهای اجتماعی،  بخصوص نسل جوان نقش فزاینده ‌ای در عرصۀ مشارکت سیاسی  ایفا نموده و مینماید و معیار نزدیکی و دوری خویش را با سا یر احزاب، تشکل های سیاسی ونهاد های اجتماعی مبتنی بر میزان نزدیکی و دوری آنها به اصول دین اسلام، واحترام  به آداب ورسوم نیکو و پسندیده اقوام و ملیتهای ساکن در افغانستان استوار نگهمیدارد که در اساسنامه ومرامنامه جمعیت اسلامی افغانستان بشرح ذیل تجلی میابد.این اساسنامه تا هنوز از طرف کنگرۀ چمعیت اسلامی افغانستان  تا ئید نشده اما حین بر گزاری کنگره به رائی گذاشته میشود.ولی فعلا هم بخاطر پر محتوا ساختن سایت جمعیت اسلامی افغانستان این مجموعه را به نشر سپردیم..دارالانشاء جمعیت اسلامی افغانستان.


اســـاســـنامــــه

اساسنامه جمعیت اسلامی افغانستان

 

داراالنشاء جمعیت اسالمی افغانستان

 فصل اول : اسا سا ت کلی

ماده اول : جمعیت اسلامی افغانستان درروشنی ماده سی و پنجم قانون اسا سی افغا نستان ایجاد شده و من بعد این اسا سنا مه بنام جمعیت اسلامی یاد میگردد .

مادۀ دوم :  اعتقاد راسخ به دین مبین اسلام احترام کامل به قانون اساسی، ارزش های ملی ،کثرت گرائی قومی ،مذهبی و سیاسی اساس مبارزات سیاسی این حزب را تشکیل میدهند .
ماده سوم :  ساحه فعالیت جمعیت اسالمی تمام جغرافیای افغانستان بوده و در مطابقت با قوانی ن نافذۀ کشور و ایجا بات منافع ملی در خارج از کشور نیز فعالیت خواهد کرد.
ماده چهارم :  دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان در کابل و در سا ئر والایات کشور نماینده گی هایش نیز فعال میبا شد .
ماده پنجم :  جمعیت اسلامی  افغانستان دارای نشان و بیرق که از طرف شورای رهبری حزب تصویب و از طرف وزارت عدلیه تأئید شده میباشد. البته تغییرات جدید در آرم وارد شده كه در جای تصویر کتاب تصویر شمشیر میبا شد.

فصل دوم : مرامنا مه جمعیت اسلامی  افغا نستا ن :

مادۀ ششم : اهداف و مرام جمعیت اسلامی  افغانستان در محور اصول ذیل خلاصه میگردد .

۱ – تربیت سالم افراد درعرصه های مختلف ، رسانیدن کشور به اوج ترقی، تکامل و بی نیازی.
۲-  ساختن کشور با ثبات، ایجاد جامعه مرفه و نمونه در پرتو احکام دین مبین اسلام، تقویت ارزش های دموکراتیک و مدنی .
۳ – مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و بی عدالتی در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی واقتصادی .
۴ – زمینه سازی برای شکوفایی استعدادها ، بروز توانمندیها ، نوآوریهای علمی ، فرهنگی، اقتصادی و اختراعی .
۵-  تلا ش برای تحقق و ترویج نگاه یکسان و همسان به همه مناطق کشور بخاطر تطبیق و تحسین عدالت اجتماعی .
۶ – حرکت در مسیر اعتدال ، نو اندیشي دیني و دفاع خردمندانه و اصولي از دین در صحنه ملی و بین المللی .
۷- دفاع از کرامت انساني و حرمت جان، آبرو، مال، ناموس و خانواده همه شهروندان بدون هرگونه تبعیض وتعصب در سطح ملی .

فصل سوم : دیدگاه های جمعیت اسالمی افغانستان:

مادۀ هفتم : دیدگاه های سیاسی و امنیتی: دیدگاه جمعیت اسلا می افغانستان در مورد سیاست و امنیت داخلی بر موارد آتی متمرکز است .

۱-  ازاینکه حاکمیت وحکومت مطلقه از آن خدا و انسان خلیفه و جا نشین خدا در روی زمین است دیدگاه جمعیت اسلامی حاکمیت نظام مردم سالار دیني در پرتو مدیریت مبتني بر تفکر اسلا مي .
۲ – اجرای د ورۀ مکلفیت عسکری یکساله بخاطر دفاع از استقلا ل ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی منحیث وجیبه ملی .
۳ – باز نگری مرز بندی های تشکیلا ت واحد های اداری به منظور رفع مشکلا ت اداری، امینتی ، اجتماعی و اقتصادی .
۴-از اینکه تأمین امنیت ونظم عامه در گرو مشارکت ملی و همکاری  بدون استثنناء همه اتباع کشور ممکن است دید گاه جمعیت اسلامی ایجاد اخوت فیما بین واتحاد ملی.
۵ – توزیع سند هویت وتنظیم قانون ثبت نوزادان و متوفیات از اولویتهای سیاست داخلی جمعیت اسلا می .
۶- اعتقاد به پیوستگی دین و سیا ست و دادن تقدم بر اصول واحکام دین مبین اسلا م در نظام جمهوری .
۷-  دفاع از آزادي بیان، حقوق بشر و دموکراسی در چوکات قوانین نافذه کشور، قانون اسلامی و اساسی .
۸ – دفاع از حقوق مشروعه زنان به حیث شهروندان فعال وموثر در تکامل وپیشرفت افغانستان. و پذیرش اصل نقش آفرینی آنها در عرصة مدیریت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی کشور بر اساس موازین اسلا می .
۹-  انتقال مسا لمت آمیز قدرت از طریق بر گزاری انتخابات آزاد و در این زمینه دادن آگاهی .
۱۰-  تنظیم قانون شهروندی و تنظیم شرائط اسکان مطابق مفاد مادۀ قانون اساسی .
۱۱- اعتقاد به استقلا ل کامل قوای سه گانه بویژه قوه قضاییه و تلا ش بخاطر گسترش فرهنگ پاسخگوئی این قوا و طرح انتقادهای سازنده، واقع بینانه وآسیب شنا سانه از ارکان سه گانه وحفظ حرمت شان بحیث یک وجیبه ملی .
۱۲- از این که انسان صرف نظر ازجنسیت، عقیده، رنگ وهرگرایش دیگری، به پیشگاه خداوند متعال یک مخلوق گرامی است احترام به تمام اقوام، مذاهب و ادیان مردم افغانستان بمنظور تحقق وفاق ملی .

مادۀ هشتم : سیا ست خارجی

۱ – دا شتن سیا ست مثبت و فعال وحفظ أصل احترام متقابل با تمام کشور های جهان در روشنی احکام آیه ۸ – ۹ سوره ممتحنه .
۲ – احترام به تمام میثاقها ، معاهدات و پیمانهائی بین المللی .
۳ – پیگیری سیاست تنش زدایی در منطقه وجهان بر بنیاد الصلح خیًر. ودفاع از صلح و خلع سلا ح جهاني در مسیر تحقق جهان خالی از جنگ ، خشونت و سلا ح اتمی .
۴ – جلو گیری از تسلط بیگانه گان بر شئونات کشور و بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی ،نظامی و امنیتی .
۵-  تلا ش در جهت تحقق مصالح و منافع ملی کشور با جهت دهی سالم سیاست خارجی .

مادۀ نهم : دید گاه های اقتصادی

دید گاه جمعیت اسلا می بخاطر با لندگی اقتصاد ، شکوهمند سازی کشور وتأمین عدالت بر اصول ذیل استوار میباشد .

۱-  احترام به مالکیت فردی تا وقت عدم تضرر اجتماعی .
۲-  دفاع از سیستم اقتصاد مختلط و کنترول شدید قیم ومبارزه علیه فساد، احتکار و سود جوئی غیر قانونی .
۳-  تعمیم واجبار مالیات در تمام عرصه ها. وکمک به نیاز مندان جهت جلو گیری از ایجاد شکاف طبقاتی .
۴- طرح استراتیژی توسعه ملی جهت کارآفرینی و رشد تولیدات داخلی تا سر حد خود کفائی و تجارتی .
۵-  جهت سوبسیدی دولت و حفظ نرخ بازار حمایت از بخش های تولیدات خصوصی .
۶- حفظ ارزش پول ملي و کنترول نرخ ارز و جلوگیري از کسر بودجه ملی .
۷-  سر مایه گزاری بر استعداد های ابتکاری، اختراعی و تولیدی .
۸-  توجه به زراعت ومالداری وتبدیل آن به صنعت وبلند بردن کیفیت زراعت و مالداری .
۹ – جهت دهی علمی بر نامه های اقتصادی کشور بمنظور استفاده مؤثر از سر مایه های ملی و حمایت از انحصار و کنترول دولتی برمنابع طبیعی .
۱۰-  حمایت از برنامه مدرنیسم ساختن سیستم بانکی کشور و توسعه شبکه خدمات معاصر بانکی.
۱۱-  توجه به انکشاف متوازن اقتصادی همه مناطق کشور از طریق طرح و تحقق برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت اقتصادی .
۱۲-حمایت از طرح عمران اراضی با استفاده از اراضی با یرة و ال مزروعه و توزیع آن به قیمت مناسب برای دهقانان بی زمین، کم زمین، کوچی ها وتشویق کوچی ها به گزینش مسکن دایمی

مادۀ دهم : دید گاه اجتماعی وفر هنگی

دیدگاه فرهنگی واجتماعی جمعیت اسلا می افغانستان بهتر سازی تر بیت جسم وجان مردم با رویکرد های آتی .

۱- ایجاد بیمه های صحی واجتماعی بخاطر احیای حس اعتماد به زند گی .
۲- وضع قانون جدید کار و کار فرما وتضمین حق تقاعد وبازنشستگی .
۳- دفاع از حقوق کارگران، دهقا نان ، صنعتگران، پیشه وران و هنر مندان در مسیر ایجاد عدالت اجتماعي .
۴- تنظیم روابط کارگر و کارفرما در کلیه بخش هاي صنعت، کشاورزي، تجاري و خدماتي .
۵- تلا ش براي تامین مسکن، کار و بیمه در سطوح مختلف خصوصا بخش صحی .
۶- گسترش فرهنگ نواند یشي درهمه زمینه ها یعنی شکستن ساختارهای مد یریتی کهنه ونگاه نو به آینده عصری .
۷- برابري همه شهروندان افغان در برابر قانون بدون استثناء و ایجاد فرصت هاي برابر در زمینه هاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي .
۸- گسترش فرهنگ تحمل وهمگرائی در میان شهروندان و تقویت هویت اقوام. ملیت های ساکن کشور در راستاي صیانت از هویت ملی .
۹- تلا ش بخاطر تحکیم بنیاد خانواده و تعین حقوق ما هیانه برای اطفال خانواده های کم بضاعت از طریق ایجاد زمینه برای ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل ، رفع تهدید ها ، خشونتها و زدودن آسیب های اجتماعی .
۱۰- توجه ویژه به آموزش و پرورش اطفال وجوانان و آراستن نسل های جدید به زیور آگاهی ،معرفت مدرن و پیشتاز بخاطر اصالح و تغییر کنش ها و منش های مانع تکامل ملی .
۱۱- توجه جدی به حفظ آثار باستانی، ایجاد موزیم و آرشیف ملی و ایجاد موزیم ها ی جدید در مرکز و ولا یات کشور، بخاطر معرفی بیشتر فرهنگ پربار و تاریخی .
۱۲- پاسداري از ادبیات و هنرهاي این مرز و بوم و تقویت و ارتقاء جایگاه هنرمندان در کشور و احترام به سنت های ارزنده دینی و ملی .
۱۳- توجه به جایگاه ورزش به عنوان عامل نشاط  سالم روحي و جسمی شهروندان. و با اشتراک در مسابقات بین المللی منحیث عامل معرف شخصیت اخلا قی و اجتماعی .
۱۴- زمینه سازی در داخل و جلو گیری از فرار مغزها به خارج بخاطر جذب نخبه گان علمی .
۱۵- کمک به دولت برای حل مشکلا ت مردم در همه سطوح و عرصه ها بخصوص خدمت به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی .
۱۶- ایجاد و توسعه کتا بخانه های عامه و سایر مراکز علمی و فرهنگی در مرکز وولا یات کشور جهت رفاه ملی .
۱۷- مواظبت و غمخواری از بازمانده گان شهداء ، سالخورده گان، بیوه ها، یتیمان با حمایت مالی و کار یابی .
۱۸- توجه به حفظ محیط زیست و جلوگیری از عوامل تخریب کننده جوامع پیشرفته در راستای زیست با استفاده از تجارب علمی .
۱۹- ارائه طرح های سازنده بخاطر عودت مهاجرین. در تفاهم با وزارت داخله، صحت، معارف و شهر سازی .

فصل چهارم : تشکیلات : 

مادۀ یازدهم : تشکیلا ت جمعیت اسلامی افغانستان بشرح ذیل خالصه میگردد .

هــیـئــــت مـــؤســـسان؟   البته جمعیت قبلآ تا سیس شده.
کنگره یا مجمع عمومی
شـــــورای رهــــبـــری
کمیته هــای إجــرائـــیه
شــــورای إجــــرائـــیه
شـــورا هــای ولایتی
شورا های ولسوالـی ها

فصــل پنجــم : عضویت

ماده دوازدهم : شـــرایط عضویت :

۱- احترام به دین مبین اسلا م و احترام به قوانین اسالمی .
۲- تابعیت جمهوری اسلا می افغانستان و حفظ ارزش های ملی .
۳ – احترام به قانون اساسی.
۴- فهم زبا نهای رسمی کشور وتکلم حد أقل به یکی از آنها جهت فعالیت های حزبی و مدنی .
۵- داشتن سن مکلفیت ویا بالایی هژده سال جهت خدمت و سلیقه های ملی .
۶- محروم نشدن بجرم ارتکاب جنایت از حقوق مدنی .
۷- پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه بمثابه اصول انضباطی وتشکیلاتی .
۸- پرداختن حق العضویت بطور دائمی .
۹- عدم عضویت در سایر تشکل های سیاسی و یا ابطال عضویت قبلی .
۱۰- نداشتن تبعیض مذهبی، قومی وجنسیتی .

ماده سیزدهم :
لغو عضویت در موارد ذیل امکان پذیر است :

۱-  استعفای شخص عضو بصورت کتبی .
۲-  اخراج بنا به درخواست اکثریت نسبی اعضای شورای رهبری .
۳-  حکم قطعی کمیته عدل ودفاع حزب مبنی بر اخراج ویا حکم محاکم عدلی دولت مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ومدنی .

فصل ششم : وظایف ومسئولیت ها :

ماده چهاردهم :  هیئت مؤسسان و صلا حیت های شان : هیئت مؤسسان به افرادی گفته میشود که افتخار ابتکار تأسیس جمعیت را داشته، با داشتن رئیس ، معاون ، مسئول مالی و اداری دارای صلا حیت های ذیل میبا شند .

۱-  تنظیم مرامنامه و اساسنامه و اخذ جواز فعالیت. که البته قبلن صورت گرفته وانجام کارهای مقد ما تی .
۲-  انجام وظائیف مهم حزبی تا تدویر اولین مجمع عمومی .
۳-  پذیرش عضویت متقاضیان تا قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی .
۴-  راه اندازی تشکیلات  حزب بخاطرعمل به وظایف پیش بینی شده آنان قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی .
۵-  زمینه سازی برای برگزاری اولین کنگره عمومی .

مادۀ پانز دهم :   وظایف و صلاجیت های مجمع عمومی
کنگره ویا مجمع عمومی جمعیت اسلا می افغانستان عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده بوده و متشکل از أعضای شورای رهبری، مسئولین کمیته ها، شورا های ولایات، ولسوالی ها ونواحی میباشد که طور عادی در هر سال یکبار تشکیل جلسه داده و روی مسائل ذ یل بحث میکنند

۱ .بر رسی و ارزیابی فعالیت ها ی تمام اعضای حزب در بین دو جلسه کنگره یا مجمع عمومی .
۲ .با زنگری تشکیلا ت، ارز یابی کدر ها، منابع عایداتی و وجوه مصارفا تی .
۳ .عزل و نصب کدر های جدید در کمیته ها و شورا ها از طریق انتخابات بین اعضای حاضر کنگره یا مجمع عمومی .
۴ .انحلا ل ویا ادامه فعالیت حزب به رأی اکثریت نسبی .
۵ .طرح پالیسی ها و برنامه های استراتیژیک برای توسعه فعالیت های جمعیت اسلا می .
۶ .طرح و تنظیم تشکیل و بودجه حزب در سطح مرکز ، ولا یات و مصرف آن حسب کفا ئی .
۷ .تعین میزان حق العضویتها جهت ارتقای بودجه حزبی
۸ .یکماه قبل از فراخوانی کنگره در جریان قرار دادن ارگانهای امنیتی و کشفی .
۹ .ارسال مصوبات جلسات کنگره مطابق به مفاد اساسنامه بعد از یک هفته به وزارت عد لیه بطور حتمی جهت حفظ ارزش های عدلی .
۱۰ .حضور بیش از دو سوم اعضای اصلی مجمع عمومی ورای اکثریت نسبی( ۱ + ۵۱ (برای تأئید هر مسئله پیشنهادی

ما دۀ شا نزدهم : وظا یف و مسئولیتهای شورای رهبری و یا شورای مرکزی :
شورای رهبری جمعیت اسالمی همان شورای مرکزیست که شامل مؤسسان، رهبر و رؤسای کمیته ها بوده وظایف و اختیارات ذیل را دارا میباشند .

۱ .انتخاب رهبر حزب از بین أعضای کمیته مرکزی (رهبری) و معرفی به کنگره .
۲ .برنامه ریزی و تدوین راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح مصوبا ت کنگره .
۳ .تهیه و تنظیم برنامه و بودجه ساالنه حزب و گزارش عملکرد ساالنه کمیته ها به کنگره .
۴ .نظارت بر حسن اجرای مصوبات کنگره .
۵ .انتخاب رؤسای کمیته ها، منشیان ، مسئولین شورا های والیات و شورای هر ولسوالی .
۶ .بررسی و تصویب پیشنهادهای واصله از طرف مسئولین واحد های دومی وسومی .
۷ .تنظیم خط و مشی ، تطبیق برنامه های حزب بر تمام ارکان ، ارگانهای مرکزی ومحلی .

مادۀ هفدهم :  اختیارات شورای رهبری :

۱ .تدوین سیاست های وسیع ( در چارچوب مرامنامه و اساسنامه ) و ارائه آن به کنگره یا مجمع عمومی .
۲ .تصویب مقرره ها و دستورالعمل ها مطابق به اساسنامه از طرف شورای رهبری .
۳ .برای پیشنهاد عزل رهبر اعتبار اکثریت اعضاء (نصف به اضافه یک) و برای اعتبار عزل آن تصویب سه چهارم مجموع اعضای شورای مرکزی (رهبری) .
۴ .نظارت برعملکرد کمیته ها و اخذ مکتوب گزارش دهی .
۵ .تأ ئید تشکیل واحد های دومی وسومی .
۶ .پیگیری مصوبات کنگره یا مجمع عمومی .
۷ .پیشنهاد اصالح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به کنگره یا مجمع عمومی .
۸ .تصمیم گیری در مورد بر گزاری اجتماعات و راه اندازی تظاهرات مطابق به قانون وهم آهنگی با ارگانهای امنیتی .

مادۀ هجدهــم : مواصفات رهبر ، وظایف وصالحیتهای آن: ـ

رهبر در باالترین مقام اجرایی جمعیت اسالمی افغانستان بوده که از بین اعضای شورای مرکزی با رأی اکثریت نسبی برای مدت دو سال انتخاب وتعین میشود .از دید گاه جمعیت رهبر باید دارای تحصیالت عالی، اوصاف پسندیده ،شهرت نیکو وبطور خاص آگاهی کامل به اساسات دین مبین اسالم وسیرت پیامبر بزرگوار اسالم – صلی هللا علیه و سلم- داشته و قادر به اجرایی وظایف و صالحیتهای ذیل باشد .

۱ .برگزاری جلسات ماهانه .
۲ .حفظ یک نسخه از تمام اصول نامه ها و دستورالعمل های مصوب شورای رهبری وکنگره .
۳ .ارائه گزارش سالیانه عملکرد کمیته های مختلف جمعیت به کنگره .
۴ .گزارش برگزاری مجامع عمومی وارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط .
۵ .تنظیم عموم بیانیه ها، اطالعیه ها و بولتن های خبری مطابق شرائط .
۶ .تأمین ارتباط بین کمیته ها .
۷ .اعالم فیصله های جلسه شورای مرکزی به اعضاء .
۸ .قبول استعفا ،عزل ، نصب مسئولین کمیته ها، منشی ها ، مسئولین شوراهای والیتی و ولسوالیها .
۹ .ارسال گزارش اجتماعات یا راهپیمایی به ارگانهای مسئول دولتی .
۱۰ .اقامه دعوی و جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر حزب و اعضای آن در تمام مراجع قضایی .
۱۱ .پیشنهاد ایجاد تشکیالت و واحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی .
۱۲٫انتخاب منشی جلسات شورای مرکزی از میان اعضای حزب جمعیت اسالمی .
۱۳٫واگذاری برخی از وظایف خود را به معاون یا هر یک از اعضای شورای مرکزی .
۱۴ .پیشنهاد سخنگوی حزب و انتخاب آن از سوی شورای مرکزی .
۱۵٫اعالم مواضع حزب به صورت مستقیم یا از طریق سخنگوی جمعیت اسالمی .
۱۶ .ارزیابی فعالیتها، ثبت، راجستر ، گزارش افزایش و کاهش در هر سال از تعداد اعضای جمعیت اسالمی .
۱۷٫هرگاه رهبر حزب به هر دلیل قادر به ادامه کار نبوده و یا از مقام خود استعفا دهد، در صورتیکه کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده باشد، معاون رهبر عهده دار وظایف وی می باشد با تأئید شورای مرکزی .
۱۸٫گزارش اجمالی اقدامات مربوطه به انتخابا تها و نتایج حاصله از آن .
۱۹ .پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن .
۲۰ .دعوت به برگزاری کنگره در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن .
۲۱ .حفظ و حراست از اموال منقوله و غیر منقوله حزب جمعیت اسالمی افغانستان .
۲۲ .انتشار بیانیه ها و موضع گیری در خصوص مسائل و جریانهای مختلف کشور از آدرس جمعیت اسالمی افغانستان .

فصل هفتم : کمیته های اجرایی وظایف و مسئولیت های شان :

ماده نوزدهم :
رهبر حزب برای تسهیل در انجام وظایف محوله با موافقت هیئت رهبری کمیته های مورد نیاز را تشکیل داده و رؤسای کمیته ها را انتخاب و احکام آنان را صادر و ابالغ خواهد نمود. کمیته ها زیر نظر مستقیم رهبر فعالیت می نمایند و جمعیت اسالمی افغانستان دارای کمیته های مختلف میباشد که ذیال تشریح میگردد .

مادۀ بیستم : وظا یف و صالحیتهای کمیته سیاسی :

۱ .کمیته سیاسی یکی از کمیته های اساسی جمعیت بوده که رئیس و سه تن أعضای آن از طرف شورای رهبری برای مدت دوسال تعین میشوند .
۲ .تحلیل مسائل سیاسی کشور در عرصه های داخلی و خارجی منطبق بر مواضع جمعیت اسالمی و ارائه آن به رهبر از وظایف کمیته سیاسی میباشد .
۳ .سیا ست ها، خط مشی ها، طرح ها و برنامه های سیاسی حزب به رهبر پیشنهاد می شود .
۴ .تهیه و گزارش عملکرد کمیته به رهبر حزب ارائه می گردد .
۵ .موقف سیاسی حزب در قضایای داخلی وتحوالت منطقه و جهان به اجازۀ رهبراعالم می گردد

مادۀ بیست ویکم : وظایف کمیته روحانیت خبره ومبارز :

۱٫اعضای کمیته روحانیت مبارز هفت تن بوده که برای دو سال از طرف شورای رهبری تعیین میگردند .
۲ .اعضای این کمیته اصول روابط بین المللی ، نظام اسالمی و تبین جهان بینی اسالمی را بطور عام تنظیم میکنند .
۳ .این کمیته در هم آهنگی با کمیته فر هنگی در جهت پاک سازی احکام دین مبین اسالم از خرافات وتوهمات مغرضین بطور جدی کار میکند .
۴ .کمیته روحانیت مبارز به مثابه بیدار گران عصر شرایط وتطورات زمان را در هم آهنگی با اصول واساسات جاودانه اسالم مورد ارزیابی قرار داده و جوهر اصلی دین را که بر صلح وآشتی استوار بوده و از جهل وفقر و خشونت بیزار است به مردم معرفی میکند .
۵ .روحانیت مبارز با زیرکی وفراست توطئه های دشمنان اسالم را در هر گوشه دنیا تشخیص و بر چسپ های ترور وخشونت را از دامن اسالم پاک میسازد .
۶ .کمیته روحانیت مبارز بدون تعصب و تبعیض با همه مسلمانان افغانستان منطقه و جهان تأمین رابطه حسنه نموده در جهت تقرب ادیان و مذاهب سما وی تالش میورزد .

مادۀ بیست ودوم : وظایف کمیته نظارت وتفتیش :

۱ .کمیته نظارت وتفتیش دارای سه عضو بوده که برای مدت دوسال از طرف شورای رهبری تعین میشوند .
۲ .کمیته تفتیش ونظارت از کمیته های با صالحیت بوده که اعضای آن واجد شرایط فوق العادهاستثنا ئی میبا شند .
۳ .نا ظران کمیتۀ تفتیش می توانند برای انجام وظایف خود در کلیه جلسات حزبی بدون حق رأی (به جز مواردی که در متن اساسنامه ذکر شده است شرکت نما یند .
۴ .اعضای کمیته نظارت وتفتیش بدون محدودیت حق دسترسی به تمام اسنا د ومدارک دفا تر حزب را دارا میبا شند .

مادۀ بیست وسوم : وظایف کمیته تعلیم وتربیه :

۱ .کمیته تعلیم وتر بیه دارای سه عضو بوده که به مدت سه سال از طرف شورای رهبری انتخاب وتعین میشوند .
۲ .این کمیته در تفاهم با کمیته جوانان زمینه تعلیم و تربیه اعضای جوان را فراهم وثبت و راجستر اعضای شامل در مؤسسات تعلیمی از وظایف آن بحساب میرود .
۳ .کمیته تعلیم وتر بیه در همآهنگی با کمیته نها دهای اجتماعی به تشکیل مکاتب خصوصی تالش ورزیده مشوره های الزم را ارائه میدهد .
۴ .ابتکار ونمونه برداری از نصاب های مدرن درسی جهان اسالم و ارائه طرح های سازنده را به مکا تب ومدارس انتقال میدهد .
۵ .طرح ایجاد آموزشگاه قرآن تحت نام مکتب القرآن از اولویت های کاری کمیته تعلیم وتر بیه میباشد .
۶ .نصاب واحدهای تعلیمی سالم در مکاتب و تامین حق آموزش به زبانهای مادری در محالت را تنظیم می کند .
۷ .شبکه مکاتب حرفوی و مسلکی بخصوص برای آنعده جوانان کشور که امکا نا ت پیشبرد تحصیل در مؤسسات تحصیالت عالی را ندارندتوسیع و تأمین می کند .
۸ .نصاب تعلیمی مدرن وپاسخگو برای مدارس دینی ومؤسسات تحصیالت عالی علوم دینی مثال پوهنتونها و دانشگا هارا تنظیم می کند .

مادۀ بیست وچهارم : وظایف کمیته صحت و محیط زیست :

۱ .گسترش آگاهی و فرهنگ زیست محیطی در کل کشور .
۲ .مطالعه عوامل مخرب و آالیندههای مختلف محیط زیست در خاک، آب و هوای کل کشور .
۳ .ارائه طرح های سالم زیست محیطی برای حکومت و ساز مان حفاظت از محیط زیست در کل کشور .
۴ .شناخت علل بروز اثرات منفی زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه شهری، صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی و تولیدی بر محیط زیست و ارائه گزینه های مناسب جهت کاهش و یا جبران اثرات نامطلوب آنها در کل کشور .
۵ .توسعه پارکها ، میدانهای ورزشی ، پالنهای استند رد شهر سازی و مبارزه بخاطر رشد محیط سبز در کل کشور .

ماده بیست و پنجم : وظایف کمیته انتخابات و امور پا رلمانی :

۱ .این کمیته دارای سه عضو بوده که این سه عضو را برای یک دورۀ انتخاباتی شورایرهبری تعین میکند .
۲ .این کمیته اعضای حزب را به سیستم انتخابات درون و بیرون حزبی آشنا ساخته و نحوه بر گزاری کمپاین، کا ند ید شدن و رای دهی را به اعضای حزب رهنما یی میکند .
۳ .رابطه بین اعضای حزب را در شورای ملی منحیث فرکسیون منظم وبا دسپلین تأمین میکند.
۴ .مشارکت فعال در پروسه انتخابات و فراهم سازی شرائط استقبال عمومی و تشخیص افراد واجد شرائط و ایشان را از آدرس جمعیت اسالمی فرا میخواند .
۵ .این کمیته حلقه ارتباطی حزب با دستگاه های اجرایی و نظارتی کمیسیون انتخا با ت میبا شد .

مادۀ بیست وششم : وظایف کمیته عدل و دفاع :

۱ .کمیته عدل و دفاع دارای سه عضو بوده که برای دوسال از طرف شورای رهبری تعین میگردند .
۲ .رفع تشنجات داخل حزبی و جرح وتعدیل اعضا مطابق اصول حزبی از وظایف کمیته عدل ودفاع میبا شد .
۳ .کمیته عدل و دفاع وظیفه دارد تا از اعضای حزب در محاکم دولتی در مطابقت به قوانین دفاع نما ید ویا اینکه زمینه های گزینش وکیل مدافع را آماده میسازد .

مادۀ بیست و هفتم : وظایف کمیته امور زنان :

۱ .کمیته امور زنان دارای سه عضو بوده که برای مدت سه سال از طرف شورای رهبری تعین میگردند .
۲ .تشخیص وچگونگی رفع نیاز مندی های جدی زنان در جامعه یکی از وظایف اصلی کمیته امور زنان میبا شد .
۳ .تشویق و ترغیب زنان به سهمگیری درامور سیا سی ، اقتصادی و اجتماعی از وظایف کمیته امور زنان میبا شد .
۴ .کمیته امور زنا ن وظیفه دارد تا جایگاه زنان را در جامعه دینی افغانستان ثابت و در جهت رفع تبعیض جنسیتی مطابق ارشادات قرآن و استناد به سیره پیامبر –صلی هللا علیه و سلم- طور منطقی ومستد ل دفاع مینما ید .
۵ .ارزیابی زمینه های مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی در مناطق مختلف کشور وانتخاب گزینه شایسته تر وظیفه این کمیته میبا شد .

مادۀ بیست و هشتم : وظایف کمیته امور مالی و اداری :

۱ .کمیته امور مالی و اداری دارای پنج عضو بوده که برای مدت دوسال از طرف شورای رهبری تعین میگردند .
۲ .کمیته امور مالی مسئول جمع آوری عواید و حق العضویت ها از اعضای حزب بوده و از شفافیت صورت مصرف آن مطابق اصول و مقررات به شورای رهبری وعند الموقع بهمجمع عمومی حزب اطمینان میدهد .
۳ .سرمایه گزاری در شرکتهای خصوصی و ایجاد ساز مانهای انتفاعی و نیمه انتفاعی جزء ازوظایف کمیته مالی و اداری میبا شد .
۴ .در بخش اداری ثبت و راجستر اسناد مالی و حفظ آن از وظایف این کمیته می باشد .
۵ .انجام امور تدارکاتی، تهیه و توزیع اقالم مصرفی، پشتیبانی ساختار آینده سازان و همچنین تخصیص منابع مالی به کمیته های مرکز وشعبات والیات وولسوالی ها برعهده کمیته مالی و اداری میبا شد .

مادۀ بیست ونهم : وظایف کمیته پالن و برنامه ریزی :

۱ .اعضای کمیته پالن و برنامه ریزی هفت تن افراد ماهر و مسلکی بوده که از طرف شورای رهبری برای مدت سه سال تعین میشوند .
۲ .تنظیم بر نامه ها و پالنهای استراتیژیک سیاسی، اقتصادی و تشکیالتی از وظایف این کمیته میبا شد .
۳ .کمیته برنامه ریزی بصورت تخصصی در بخش های مختلف از جمله تشکیالت حزب و برنامه های باز سازی افغانستان در داخل و بیرون حزب ابراز نظر مینما ید .
۴ .این کمیته مسئولیت درک و شناخت کامل از جغرافیای افغانستان داشته و طرح و پالن های اقتصا دی خود را در عرصه صنعت، زراعت و تجارت به شورای رهبری پیشکش مینماید .
۵ .پالنها و برنامه های سیاسی و فر هنگی در داخل و خارج کشور مطابق به مواد قانون طرح و تنظیم مینما ید .

مادۀ سی ا م : وظایف کمیته مشاورین :

۱ .این کمیته متشکل از پنج نفر شخصیت های مجرب سیاسی بوده که اعضای تازه وارد سیاست وموقف گیر ها را دربخش های اخالق سیاسی وکاربرد درست وشایسته در مقاطع مختلف مشوره وآموزش میدهند .
۲ .تصمیم گیری در مسائل سیا سی و امور اجتماعی را با کمیته مشاورین هم آهنگ میکنند .
۳ .در پالیسی های سیاسی و موقف گیری سالم در برابر تحوالت سیا سی منطقه و جهان مشوره میدهند .

مادۀ سی ویکم : وظایف کمیته جلب و جذب .

۱ .کمیته جلب و جذب دارای پنج عضو مرکزی و یک عضو در هر والیت میباشد که برای مدت دوسال از طرف شورای رهبری تعین میگردند .
۲ .اعضای کمیته جلب و جذب مؤظف اند تا افراد واجد شرایط را شنا سا ئی و زمینه های جلب وجذب شا نرا به جمعیت اسالمی مساعد میسا زند .
۳ .اعضای کمیته جلب و جذب دارای دانش سیا سی، دینی و شناخت اجتماعی میباشند .

مادۀ سی ود وم : وظایف کمیته تشکیالت و امور ولایات .

۱ .این کمیته دارای هفت عضو فعال بوده که برای مدت پنج سال از طرف شورای رهبری تعینمیشوند .
۲ .طرح وپالن تشکیالتی جمعیت در مرکز و واحد های دومی و سومی جزء از وظیفه کمیتهتشکیالت میبا شد .
۳ .تنظیم دوسیه کرکتریسته ویا ثبت احوال شخصیتی عضو طور محرم از وظایف کمیته تشکیالت میبا شد.
۴ .کمیته تشکیالت در مورد ارتقاء ویا اخراج عضو دارای حق ابراز نظر میبا شد .
۵ .کمیته تشکیالت حین ضرورت سوانح حزبی اعضا را جهت ابراز نظر به شورای رهبری پیشکش مینما ید .
۶ .این کمیته وظیفه دارد تا تشکیالت حزب را مطابق اوضاع وشرایط تنظیم و گسترش داده و به مشکالت مسئولین و منشی های واحد های دومی و سومی نیز رسیده گی مینما ید .

مادۀ سی وسوم : وظایف کمیته امور انجمن ها و ساز مانهای اجتماعی :

۱ .کمیته امور انجمن ها و سازمانهای اجتماعی متشکل از دو عضو مسلکی و کار شناس بوده که برای مدت دوسال از طرف شورای رهبری تعین میگردند .
۲ .کمیته امور انجمن های جمعیت اسالمی افغانستان جهت عرضه خدمات اجتماعی و خود کفائی مالی حزب مکلفیت دارد تا د ست به تشکیل انجمن های انتفاعی وغیر انتفاعی بزند .
۳ .زمان و مکان ایجا د انجمن ها و تثبیت نوعیت آن از وظایف همین کمیته است. واین کمیته وظیفه دارد با درک وتشخیص نیازها انجمن های مؤثر را در مناطق مناسب ایجا د و فعالیت های ایشان را رشد دهد .
۴ .کمیته امورانجمن ها و اتحا د یه ها تالش میورزد اعضای بی بضاعت را تشخیص و حتی االمکان زیر پوشش قرار دهد .

مادۀ سی و چهارم : وظایف کمیته امور فرهنگی و تبلیغات .

۱ .کمیته امور فرهنگی وظیفه دارد زمینه نشرات معتبره را جهت نشر دیدگاه ها و برنامه های جمعیت مساعد ساخته و در جهت فراگیر ساختن مرام جمعیت، نشرات خود را گسترده تر گرداند .
۲ .تهیه طبع، توزیع نشرات فرهنگی ، انجام امور تبلیغاتی با ایجاد سایت انترنتی، چاپ مجالت روز نامه ها وغیر ه از جمله وظایف این کمیته میبا شد .
۳ .رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات و اطالع رسانی جمعیت اسالمی افغانستان برای مدت دو سال از طرف شورای رهبری انتخاب می شود و برای دوره های بعد قابل تمد ید میبا شد .

ماده سی و پنجم : منابع درآمد : وظایف کمیته امور جوانان و کار یابی: این کمیته دارای چهار عضو از برادران و خواهران جمعیت اسالمی بوده که در استقامت های ذیل فعال میبا شند .

۱ .ثبت و تثبیت نیاز ها و مشکالت جوانان با بر رسی اوضاع همه والیات کشور .
۲ .درک ذوق ها و استعداد ها و زمینه شمولیت شان به دانشگاه های مورد عالقه شان در کل کشور .
۳ .ثبت و راجسترجوانان بیکار وبیمارتا برای بیکاران کار و برای بیماران روانی ومعتادانمواد مخد رمشوره و معالجه را در هم آهنگی با کمیته صحی جهت مساعده در کل کشور .

ماده سی وششم : وظایف و صالحیتهای شورای اجرائیه :

۱ .رئیس شورای اجرائیه ازبین رؤسای کمیته ها تعین میگردد .
۲ .اعضای شورای اجرائیه عبارت از رؤسای کمیته ها میبا شند .
۳ .جلسات شورای اجرائیه هفته یکبار دایر میگردد .
۴ .بحث پیرامون امکانات ظرفیت ها کمبود ها و نحوه پر کردن خالها و سایر اجرآت کمیته ها از اجندای مجلس میبا شد .
۵ .ارز یابی استقا متهای مثبت و منفی کارها و تقاضای رفع نیاز مندی ها از آدرس شورای رهبری میبا شد .

فصل هشتم : منابع مالی و درآمد های جمعیت اسالمی افغانستان :

مادۀ سی و هفتم : قسمت عمدۀ بودجه جمعیت اسالمی از طریق اخذ حق العضویت ها، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، ومؤسسات اقتصادی حزب و سایر درآمدها منطبق با موازین شرعی و قانونی تأمین میگردد .

مادۀ سی و هشتم : در آمدها و مصارف در دفاتر قانونی ثبت و شرح مصارف و بیالنس آن در پایا ن هر سال مالی برای بررسی در اختیار مراجع ذیربط حزبی و دولتی قرار میگیرد .

مادۀ سی ونهم : جمعیت اسالمی دارای سه نفر معتمد ین نقدی بوده که به پیشنها د رهبر و تصویب شورای مرکزی انتخاب میگرد ند .

مادۀ چهلم : جمعیت اسالمی افغانستان دارائی حساب بانکی بوده کلیه وجوه مازاد بر مصارف »جمعیت « در حساب جاری مخصوص نزد یکی از با نکها نگهداری و به امضای افراد با صالحیت قابل بر داشت میبا شد .

مادۀ چهل و یکم : دریافت هرگونه کمک مالی از منا بع داخلی و خارجی برای جمعیت اسالمی تجویز میبا شد .

مادۀ چهل و دوم : سال مالی جمعیت اسالمی تاریخ هجری شمسی بوده و برج حوت ماه آخر سال مالی این حزب خواهد بود .

مادۀ چهل و سوم : تمام اسناد مالی و اوراق التزام جمعیت اسالمی به امضاء مسئول کمیته مالی و یا رهبر در حالیکه مزین به مهر آینده سازان جمعیت باشد معتبر خواهد بود
.

این اساسنامه با محتوای هشت فصل وچهل و سه ماده به تصویب به تأیید ریاست انسجام ساز مانهای اجتماعی وأحزاب سیاسی ومنظوری وزارت عدلیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان رسیده که تحت این شماره ثبت است. واز بودجه حزب به جریده رسمی نشر میگردد. ومن هللا التوفیق.